Kapat

Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi


1.   TARAFLAR

İş bu sözleşme www.marketofrealty.com web sitesinin tüm haklarına sahip 1280019549  vergi kimlik numaralı MARKET OF REALTY (ŞİRKET) İle sitede bulunan ve doldurması zorunlu üyelik bilgilerini girip üye olmak isteyen gerçek veya tüzel kişi (ÜYE) arasında üyelik sözleşmesi olarak düzenlemiştir.

2.TANIMLAR

Sözleşmede değinilen aşağıdaki kelimeler;

Site:www.marketofrealty.com domainadresli internet sitesini, (ayrıca www.arapemlaksitesi.comweb adresinin direkt yönlendirildiği www.marketofrealty.comweb adresini)

Şirket: Sitenin tüm haklarına sahip MARKET OF REALTY şirketini

Üye: Sitede belirtilen şartları sağlayan ve bu sözleşmeyi kabul etmek suretiyle adına parola ve kullanıcı adı çıkartılan ve bunlarla sitede işlem yapan gerçek veya tüzel kişiyi,

Gayrimenkul:Taşınır mallar dışında kalan ve tapuya tescil ile hukuki sonuç ifade eden her türlümalları,

İlan:Sitede üyenin gayrimenkulleri pazarlama, reklam ve tanıtım yapmak amacıyla şirketin onayı ile yayınlanan gayrimenkul hakkında resim, bilgi ve her türlü benzeri şeyleri,

İfade eder.

3.SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu sözleşme, Şirket’in yürütme faaliyetleri yaptığı Site üzerinden, ücretsiz veya bir bedel karşılığı Üye’ye ait veya ait olmayan gayrimenkulleri ilan yoluyla sergilenmesini ve tanıtımını yapan Üye’nin hak ve sorumlulukları ile Şirket’in Site’nin yürütme faaliyetlerini sürdürürken hak ve sorumluluklarını düzenlemektedir.

4.ÜYELİK ŞARTLARI

Üye siteye kayıt yapabilmesi için gerçek kişi ise reşit olması, tüzel kişi ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olmak ve yetkinin üyelik tarihinden sonra kaybedilmemiş olması, şirket tarafından iş bu sözleşme kapsamında geçici veya süresiz olarak siteden uzaklaştırılmaması ve üyeliği askıya alınmamış olması gerekmektedir.Üye bilgilerini eksiksiz ve doğru yazmalıdır. Aksi halde şirketin uğradığı ve uğrayacağı tüm zararlardan sorumludur.

Yukarıda zikredilen şartları yerine getiren üye, üyelik bilgilerini eksiksiz ve doğru girdikten sonra şirket, Site’de onaylandıktan sonra iş bu sözleşme yürürlüğe girer.

 

 

5.ŞİRKETİN HAK ve SORUMLULUKLARI

5.1.Şirket,sitenin kontrolünü, denetimini yapar ve üyelerin bilgilerinin kaybolmasını,değiştirilmesini engellemek amacıyla makul önlemleri almaktadır. Ancak bunlar için garanti vermemektedir. Üyenin Site’ye aktardığı bilgi veya veriler gizli bilgi şeklinde yorumlanmayacaktır.

5.2. Şirket, güvenlik nedeniyle Üye’nin her türlü faaliyeti Site’de izleme, kayda alma, gerekli gördüğü hallerde Üye’yi siteden uzaklaştırma, üyelik dondurma, üyeliği iptal etme ve her türlü benzer işlemi yapar.

5.3. Şirket, Site üzerinde her türlü tasarımsal çalışma, kodlama çalışmaları, güncellemeler ve Site’nin idaresi için gerekli olan her türlü benzeri çalışmayı, biçim ve içeriğini değiştirmeyi, yayın yapılan alanın değiştirilmesi ve kapatılması veya farklı alt alan kullanılmasını Üye’ye bildirmeden yapar.

5.4. Şirket, sunduğu tüm hizmetler için işlemlerin kolaylaştırılması ve hızlı yürütülmesi için gerekli olan tüm güncelleştirmeleri, hizmet şartlarında değişiklileri Üye’ye bildirmeden ve sebep göstermeden yapar. Üye bu değişiklerin yapılmasını ve yapılan değişikliklere uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder.

5.5.Şirket,sunduğu tüm hizmetler için Üye’ye bildirmeksizin biçim ve içeriğini değiştirme,kapsam ve çeşidini genişletme veya daraltma, kısmen veya tamamen sonlandırma, kısmen veya tamamen durdurma, kısmen veya tamamen iptal etme hakkına haizdir.

5.6.Şirket,sunduğu tüm hizmetler için reklam, tanıtım, bilgilendirme, Üyelik işlemleri ve benzeri işler için Üye ile ticari iletişime geçebilir ve e-mail gönderebilir.

5.7.Şirket,Üye tarafından ücretsiz veya ücretli yayını yapılmak için oluşturulan ilanlarınkapsam ve içeriğini inceleme, kontrol etme,  değiştirilmesini talep etme hakkı saklı olarakşirketin onayıyla beraber ilan Site’de yayınlanır.

5.8.Şirket,ilanları tek taraflı olarak onaylamama, yayında olan ilanları durdurma, sona erdirme, iptal etme hakkına sahiptir. Üye bu husus hakkında bir itiraz hakkının mevcut olmadığını kabul ve taahhüt eder.

5.9.Şirket,ilan yoluyla Site’de yayınlanmasına onay verdiği gayrimenkuller hakkında hiç bir taahhütte bulunmaz. İlan yoluyla yayında bulunan gayrimenkuller hakkında Üye,hiçbir ad altında Şirketten hak ve alacak talep edemez.

5.10.Şirket,bu siteden tamamen bağımsız ve Şirket’in kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişilere ait başka web sitelerine bağlantı sağlayan linkler bulunabilir. CNT,bu sitelerde bulunan bilgilerinin doğruluğu garanti etmez. Bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler ve ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamakta dır. Üye’nin bu internet sitelerine erişimi tamamen kendi sorumluluğunda ve Şirket’in izni dışındadır.

 

6.ÜYE HAK ve SORUMLULUKLARI

6.1.Üyelik,Site’de bulunana belli prosedürleri ve şartları üye olmak isteyen gerçek veya tüzel kişi tarafından yerine getirdikten sonra kayıt işleminin yapılması ve Üye’ye aktivasyon maili gönderilmesi ile tamamlanır. Üyeliği tamamlanan Üye’nin  iş bu sözleşme hükümlerini, şirket tarafından açıklanan veya açıklanacak her türlü beyanı kabul eder.

6.2.Üye,4. Madde belirtilen üyelik şartlarını yerine getirmelidir. Üye bilgilerini eksiksiz ve doğru girmelidir. Bilgilerinde bir değişiklik olması halinde yazılı olarak derhal Şirket’e bildirmelidir. Aksi halde güncel olmayan bilgilerden dolayı Üye’nin herhangi bir zararının oluşması ve doğmasından Şirket sorumlu değildir.

6.3.Üye,Site'yi kullanırken, başkaları tarafından kolay tahmin edilemeyecek bir şifre kullanacağını, kullanıcı adı, şifre ve benzeri bilgilerini başkalarıyla paylaşmayacağını ve bu bilgilerin Site veri tabanında tutulmadığından güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, hiçbir şekilde Şirket’in sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.

6.4.Üye,üyelik hesabını üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.

6.5. Üye,Site’de belirtilen hizmetlerden faydalanırken T.C. kanunlarına ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, hakaret, tehdit, iftira, taciz ve benzeri eylemlerde bulunmayacağını, siyasi ve ideolojik propaganda yapmayacağını, diğer Üye' leri rahatsız edici davranışlar içine girmeyeceğini, kişi ve kurumları lekeleyici her türlü davranıştan uzak duracağını ve Site'de verilen hizmetlerin aksamasına ya da kesilmesine neden olabilecek her türlü hareketten kaçınacağını, aksi halde oluşacak her türlü zarardan bizzat sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.

6.6.Üye,hileli davranışlarda bulunmayacağını, Site'nin güvenlik mekanizmasına müdahale etmeyeceğini aksi halde oluşabilecek her türlü zarardan sorumlu olduğunu ve Şirket’in uğrayacağı tüm zararları karşılayacağını taahhüt eder.

6.7. Üye, sadece kendisine ait üyelik hesabını kullanacağını, başka üyelerin hesap bilgilerini kullanmayacağını ve kendisine ait üyelik hesabını başkalarına kullandırtmayacağını, aksi durumun Şirket tarafından tespit edilmesi halinde üyeliğinin iptal edilebileceğini,verdiği ilanların iptal edilebileceğini ve yaptığı ilanları sonlandırılabileceğini ve doğmuş ve doğacak her türlü zararı tazmin edeceğini kabul ve beyan eder.

6.8. Üye, Site'ye, zararlı program, yazılım, kod ve benzeri materyal göndermeyeceğini, Site 'nin ve Üye 'lerin güvenliğini tehlikeye düşürebilecek her türlü hareketten kaçınacağını kabul ve taahhüt eder.

6.9. Üye’nin,bilgisayar donanımını etkileyen virüs saldırılarından ve siteden edindiği bilgiler sebebiyle veya siteye erişimine ve kullanımına ilişkin olarak doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelebilecek zararlardan Şirket sorumlu değildir.

6.10.Üye,başkalarının Site’yi kullanımını kısıtlayamaz, engel olamaz ve Site’nin veya Site’yi kullanılabilir hale getirmek için kullanılan sunucu veya ağların işletimine müdahale edemez.

6.11.Üye,site çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım ve araç kullanmayacağını, siteye yetkisiz olarak bağlanmayacağını ve işlem yapmayacağını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacağını veya bunları kullanmayacağını kabul eder.

6.12.Üye,üçüncü şahısların fikri mülkiyet hukuku kapsamındaki haklarını ihlal etmeyeceğini, üçüncü kişilerin telif haklarına saygılı olacağını, haksız rekabette bulunmayacağını ve üçüncü şahısların ticari sırlarına ve özel hayatlarına saygılı olacağını kabul ve taahhüt eder.

6.13.Üye,işbu sözleşmeye ilişkin olarak yapacağı tüm işlemlerde, kendi üyelik kaydındaki bilgiler ile uyumlu kredi kartını kullanacağını, her ne şekilde olursa olsun başkasına ait kredi kartını kullanmayacağını, üyelik için başvurduğu isimle kredi kartında yer alan ismin aynı olacağını, kredi kartının kendisine ait olduğunu gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu hususa herhangi bir şekilde aykırı davranılması sebebiyle zarar doğması veya Üye’ye ait kredi kartının yetkisiz kişilerce kullanılması halinde tüm sorumluluğun Üye’nin kendisine ait olduğunu, başkasına ait kredi kartı kullanılmak sureti ile işlem yapılması halinde Şirket’ten herhangi bir talepte bulunmayacağını, bu hususta Şirket’in zarara uğraması halinde, Şirket’in maruz kaldığı tüm doğrudan ve dolaylı zararları tanzim etmekle yükümlü olduğunu gayrikabili kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

7.1. Sitenin sunumuve tüm içeriği T.C. Mevzuatı ve fikri mülkiyet mevzuatı tarafından korunmaktaolup, bu sitedeki tüm ticari markalar, logolar ve hizmet işaretleri başta olmak

üzere,yayınlanan tüm bilgi ve veriler Şirket veya sözleşme yoluyla Şirket’e lisans verenlere aittir. Üye, Şirketi’in yazılı onayı olmadan, doğrudan ve dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde Site’nin içeriğini dağıtamaz, iletemez,değiştiremez, kopyalayamaz, görüntüleyemez, çoğaltamaz, yayınlayamaz, işleyemez ve başka bir şekilde kullanamaz ve başkasının Site'nin Hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi halde, Şirket’in uğradığı ve uğrayacağı her türlü zarar ile lisans verenler de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın,üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Şirket’ten talep edilen her türlü tazminat tutarını, Üye, Şirket’e derhal ödemekle sorumlu olacaktır.

7.2.Şirket, Site Hizmetleri, Site bilgileri, Site'nin telif haklarına tabi çalışmaları, Site'nin ticari markaları, Site'nin ticari görünümü ve Site'ye ilişkin her türlü maddi ve fikri mülkiyet hakları da dâhil tüm mal varlığı, aynive şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

7.3.Sitede yer alan bütün yazıların, grafiklerin,görsellerin ve tüm resimlerin her hakkı Şirket tarafından saklıdır, izinsiz tasarruf edilemez.

7.4. Site içeriğine, tasarımına ve yazılımına ilişkin tüm mali hakların izinsiz kullanımı ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü izinsiz ifşa ve kullanım, fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelecektir.

7.5.Üye,Site'nin kullanımında Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Markalar Hakkında KHK ve mevcut veileride yürürlüğe girecek olan her türlü mevzuat hükümlerine uygun davranacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Aksi kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, idari, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üye’ye ait olup Şirket’in rücu hakkı saklıdır.

8.SORUMLULUK

Üye, Sitede sunulan, yayınlanan bilgi ve hizmetlerde eksiklik, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve sayılanlarla sınırlı olmaksızın başkaca problemler olabileceğini kabul etmekte olup, bu tür problemler ve arızalar oluşması durumunda Şirket gerek ilanları onaylamayabilir, onaylandıktan sonra Üye’ye herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın ve sebep göstermeksizin ilanları durdurmaya ve sona erdirmeye ve iptal etmeye yetkilidir. Üye bu nedenlerle Şirket’ten hiçbir ad altında hak ve ödeme talep edemez.

Şirket, hizmetin hatasız olacağını veya sürekli sağlanacağını veya hizmetin virüs ve diğer zararlı unsurlardan arınmış olduğunu garanti etmemektedir. Şirket, ağır kusuru veya kastı haricinde, Üye’nin herhangi bir ürün ya da hizmeti kullanmasından kaynaklanacak doğrudan veya dolaylı zararlardan sorumluluğu bulunmamaktadır.

9.MÜCBİR SEBEPLER

Doğal afet, isyan, savaş,grev, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı veya internet arızaları,elektrik kesintisi veya kötü hava koşulları da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak haller olan "Mücbir Sebep"durumlarında; Şirket, iş bu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya hiç ifa etmeme hakkına sahiptir. Zira işbu Mücbir Sebep süresince Şirket’in yükümlülükleri askıya alınır. Bu ve bunun gibi durumlarda, Şirket’e gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedil meyecektir. Bu durumlar için Şirket’ten her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep halinin 7 (yedi)günden fazla sürmesi halinde Şirket, dilerse iş bu sözleşmeyi herhangi bir bildirime gerek olmaksızın tazminatsız ve tek taraflı olarak feshetmeye yetkilidir.

10.SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Şirket, Üye’ye bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın ve sebep göstermeksizin iş bu sözleşme hükümlerin de tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına sahiptir. Üye, bahse konu değişiklikleri Site’de yayınlandığı andan itibaren kabul etmiş sayılır. Üye, bu hususu şimdiden gayri kabili rücu olarak kabul eder.

 

11.ÜYELİK İPTALİ ve SÖZLEŞMENİN FESHİ

11.1. Üye'nin iş bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerinden herhangi biri veya hepsine kısmen veya tamamen aykırı davranması durumunda Şirket, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın ve gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi feshederek Üye'nin üyeliğini iptal edebilir ve Üye'nin siteden aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri kısmen veya tamamen dondurulabilir veya iptal edebilir. Bu nedenle fesih durumunda Üye Şirket’ten hiçbir hak ve talepte bulunamaz. Şirket, doğmuş ve doğacak her türlü zararını Üye’den talep etmeye yetkilidir.

11.2.Şirket,işbu sözleşmeyi dilediği takdirde hiçbir sebep göstermeksizin ve herhangi bir bildirime gerek olmaksızın tek taraflı olarak feshederek Üye'nin üyeliğini iptal etmeye ve Üye'nin siteden aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri kısmen veya tamamen dondurmaya ya da tümüyle iptal etmeye yetkilidir. Bu takdirde Üye haksız, yersiz, sebepsiz, mehil siz ve zamansız bir fesihte bulunulduğu, iyi niyete aykırı davranıldığı veya sair bir neden ve bahane öne sürerek Şirket’ten hiçbir hak, alacak, kar kaybı, zarar ziyan tazminatı veya başkaca bir nam ve unvan altında herhangi bir ödeme talep edemez.

12.SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

İş bu sözleşme Site’de onaylandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve Şirket’in üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Site’de sunulan hizmetleri sona erdirmesi ile birlikte başkaca bildirime gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

13.GİZLİLİK

Üye, iş bu Sözleşme’nin  ifası tahtında Şirket ile ilgili olarak doğrudan veya dolaylı olarak edindiği,ticari, mali, hukuki ve teknik nitelikte, ticari sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü bilgiyi gizli tutacak ve Şirket’in izni olmaksızın herhangi bir kişiye ifşa etmeyecektir. Ancak, anılan gizlilik yükümlülüğü aşağıdaki hallerde geçerli olamayacaktır:

 

Şirket, kullanıcı profili ve pazar araştırmaları yapmak, çeşitli istatistikler oluşturmak gibi amaçlar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm yasal amaçlar için, Üye'nin kimlik, adres,iletişim, IP ve site kullanım bilgilerini bir veri tabanında toplayabilir ve bu bilgileri herhangi bir kısıtlama olmaksızın kullanabilir. Ayrıca Şirket bu bilgileri, yasaların getirdiği zorunluluklara uyma amacıyla veya yetkili adli veya idari otoritenin yürüttüğü soruşturma

veya araştırma açısından talep edilmesi durumunda veya kullanıcıların hak ve güvenliklerinin korunması amacıyla üçüncü kişi veya kurumlarla paylaşabilir.

14.TEBLİGAT

Taraflar, üyelik işlemleri esnasında belirttiği adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliğinin en geç değişikliği tarihinde diğer tarafa yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt ederler.

 

Üye, sözleşme ve hizmetlerde yapılacak değişikliklerin, üyeliğin iptalinin, işbu sözleşmenin feshinin, sona erdirilmesinin ve benzeri her türlü bildirimin üyelik işlemleri esnasında belirttiği-posta adresine yapılmasına muvafakat etmiş olup, e-posta ile yapılan bildirimler ulaşsın veya ulaşmasın bildirimin Şirket tarafından gönderildiğinden itibaren tebliğ edilmiş olduğunu ve hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt eder. Bildirimin üyeye geç ulaşması veya ulaşmamasından ve sonuçlarından Şirket sorumlu değildir. Üye, Şirket ile yapacağı yazışmalarda elektronik posta, faks kullanılamaz.

 

14.YETKİ ve DELİL ANLAŞMASI

İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan sorunların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak ve Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili olacaktır.

 

Üye ile çıkabilecek ihtilaflarda, Şirket’in her türlü belge, kayıt, defterleri ile bilgisayar ve internet ortamındaki her türlü, bilgi, yazı ve kayıtlarının delil teşkil edeceğini HMK.193. maddesi kapsamında bir delil sözleşmesi olduğunu kabul eder.


Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir